നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് എഴുത്തുകാർക്ക് പ്രചോദനവും സന്തോഷവും, ഏറെ വിലപ്പെട്ടതും....

ഇഷ്ടം

 
 
 
ഇല്ലാക്കഥകൾ പാടി
വല്ലാതെ തളരുന്നവരെ
ഇല്ലാത്തവരായിക്കാണാൽ
വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്


എള്ളോളമില്ലെങ്കിലും
ഉള്ളോളം സംതൃപ്തി ചൂരുന്ന
പുള്ളോർക്കുടങ്ങളെയാണ്
എള്ളോളമെങ്കിലുമിഷ്ടം

Followers

Contact Achukkoodam

Name

Email *

Message *

Google+ Followers